Posted in Մայրենի

Հաշվետվություն. սեպտեմբեր-դեկտեմբեր

Այս տարի ես սովորեցի երկանիվ հեծանիվ  վարել և արդեն լողալ գիտեմ: Ես այս տարի ավելի լավ եմ սովորում: Մենք դասարանով գնացել ենք Մեղրաձոր: Ես ունեմ նաև իմ անհատական բլոգը և շատ հետաքրքիր նյութեր եմ հրապարակում բլոգումս:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s